Franchise juridik

  • Avtaler : Bistand til klargjøring av faktiske  forhold som er relevante for valg av beste avtaleform ( franchise, distribusjon, agentur osv.) , innhold og omfang herunder  pilotavtale, overgangsavtale fra pilotdrift til franchise / endelig avtale , aksjonæravtale for relevante parter - alt i henhold til konsepteiers mål og strategier. Tilsvarende gjelder ved kjøp og salg av franchiserettigheter / agenturer.

  • Juridisk rådgivning: Klargjøring av rettslige rettigheter og plikter mellom avtaleparter og i forbindelse med forhandlinger. Råd gis innefor gjeldende rettsregler for den aktuelle kjedeform som er valgt.

  • Megling og bistand i rettsprosesser: det bistås i forhandlingsprosesser forut for  tvister i retten og i forbindelse med tvistespørsmål for domstolene. Prosedyreoppdrag utføres.